Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

Tuỳ chỉnh Windows 7 Logon Screen Customize the Windows 7 Logon Screen

VnTim™  ^-^Bạn có thích để tùy chỉnh giao diện Windows, và mệt mỏi của nhật ký đạt tiêu chuẩn trên màn hình trong Windows 7? Today we take a look at Windows 7 Logon Background Changer which is a free and Open Source app that lets you easily customize the logon screen. Hôm nay chúng ta hãy xem Windows 7 Logon Background Changer là một ứng dụng nguồn mở miễn phí và cho phép bạn dễ dàng tuỳ chỉnh các màn hình đăng nhập.
Windows 7 Logon Background Changer Windows 7 Logon Background Changer
This cool app is free, Open Source, and lets you change the wallpaper on the Windows 7 Logon screen. App mát mẻ này là miễn phí, mã nguồn mở, và cho phép bạn thay đổi hình nền trên màn hình Windows Logon 7. It doesn't require installation, and won't change any of the system files. Nó không cần cài đặt, và sẽ không thay đổi bất kỳ tập tin hệ thống. The download is a small zip file that contains an executable you can run from a flash drive, and also an installer in the Setup folder if you choose to install it. Download là một file zip nhỏ có chứa một tập tin thực thi, bạn có thể chạy từ một ổ đĩa flash, và cũng có thể cài đặt một trong thư mục cài đặt nếu bạn chọn để cài đặt nó.
9log
After launching Background changer, you can browse through the standard Windows backgrounds to get an idea of how it will look. Sau khi tung ra changer nền, bạn có thể duyệt qua các nền Windows chuẩn để có được một ý tưởng của nó như thế nào sẽ xem xét.
2log
If you don't want to use the standard Windows backgrounds, you can add your own folder of images. Nếu bạn không muốn sử dụng Windows nền tiêu chuẩn, bạn có thể thêm thư mục riêng của bạn của hình ảnh.
10log
After you've selected the background you want, click on the Apply button in the upper right hand corner. Sau khi bạn đã chọn màu nền mà bạn muốn, bấm vào nút Áp dụng ở góc trên bên phải.
4log
Click Yes on the authorization screen. Nhấp vào Có trên màn hình ủy quyền.
5log
Click Yes to User Account Control if it comes up. Click vào Yes để User Account Control nếu nói lên.
6log
The wait a bit while the background is applied. Việc chờ đợi một chút trong khi nền được áp dụng.
7log
Now you can log off to see how the new background will look when you or another user signs in. Bây giờ bạn có thể log off để xem làm thế nào nền mới sẽ xem xét các dấu hiệu khi bạn hoặc người dùng khác in
8log
There are some different settings you can select like resetting back to the default pictures folder, preventing other users from changing the background, and adjust shadows. Có một số cài đặt khác nhau, bạn có thể chọn như đặt lại trở lại vào thư mục hình ảnh mặc định, ngăn chặn những người dùng khác từ việc thay đổi nền, và điều chỉnh bóng tối.
3log
Conclusion Kết luận
There are several apps out there that will tweak the logon background, but this one from Julien Manici is one of the better ones that I've found. Có một số ứng dụng ra khỏi đó sẽ chỉnh nền đăng nhập, nhưng điều này một từ Julien Manici là một trong những biện pháp tốt nhất mà tôi đã tìm thấy. It's easy to use and has a nice amount of features for tweaking the background. Nó rất dễ sử dụng và có một số tính năng tốt đẹp cho chỉnh nền. If you like to tweak and customize your Windows 7 interface, you'll definitely want to take a look at this app. Nếu bạn muốn tinh chỉnh và tuỳ chỉnh giao diện Windows 7 của bạn, bạn chắc chắn sẽ muốn đi xem một ứng dụng này.

Download Windows 7 Logon Background Changer Download Windows 7 Logon Background Changer
Windows 7 Logon Background Changer Homepage Windows 7 Logon Background Changer Trang chủ

0 Comments:

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như <b>, <i>,<a>.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.

 

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™